Yahoo! Mail

Yahoo! Mail (Desktop Webmail)

Supported

Partially supported

Not supported

Yahoo! Mail (iOS)

Supported

Partially supported

Not supported

Support unknown

Yahoo! Mail (Android)

Supported

Partially supported

Not supported

Support unknown